Monthly Archives: august 2016

DHZ Trenčín - Záblatie a mesto Trenčín

si Vás dovoľujú čo najsrdečnejšie pozvať na súťaž hasičských družstiev v hasičskom športe

P O Z V Á N K A
na
15. ročník súťaže v hasičskom športe
O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN
a
7. ročník memoriálu Jozefa Brleja v klasickej kategórii
a kategória veteráni s PS 8
Termín
:
06.08.2016
Začiatok
: o 14,00 hodine
Miesto
:
futbalové ihrisko TJ Záblatie – trávnatý povrch
Meranie
:
elektrická digitálna časomiera sklopná, štart fotobunka
Výstroj
:
cvičná alebo športová, prilba a opasok
Štartovné
: 7,- EUR
Ceny:
:
v kategórii
šport
„muži“ a „ženy“
: za 1. miesto
pohár za umiestnenie + putovný pohár
: za 2. miesto
pohár za umiestnenie
: za 3. miesto
pohár za umiestnenie
: v kategórii
„klasika“ - „muži“ a „ženy“
: za 1. miesto
pohár za umiestnenie + putovný pohár
: za 2. miesto
pohár za umiestnenie
: za 3. miesto
pohár za umiestnenie
: v kategórii
„veterani“
: za 1. miesto
pohár za umiestnenie
: za 2. miesto
pohár za umiestnenie
: za 3. miesto
pohár za umiestnenie
SMERNICE SÚŤAŽE
Náradie :
ŠPORTOVÁ KATEGÓRIA
motorová striekačka PPS-12 bez viditeľných úprav, s výnimkou: výfukové potrubie ľubovolné
prechádzajúce vývevou a vyusťujúce na mieste určenom výrobcom, ovládanie plynu na mieste
určenom výrobcom,
2ks savíc ø 110 mm, dĺžka 2,5m, min. 2,5 neprerušovaného závitu. Začiatok závitu na šróbení
savica-kôš, nesmie byť ďalej ako 25 mm od začiatku savice a celková dĺžka koncovky od
límca po koniec savice nesmie byť viac ako 40 mm.
1ks rozdeľovač s funkčnými ventilmi, 2ks hadíc „B“(dĺžka 20m±1m, min. ø 65mm), 4ks hadíc
„C“(dĺžka 20m±1m, min. ø 38mm), 2ks prúdnic (hubica s
priemerom
12,5mm±0,1mm), 2ks
kľúč na savice,
1ks sací kôš s funkčnou klapkou ovládanou z vonkajšej strany koša a musí mať krycie sito s
veľkosťou oka max 25 mm
2
t.j. (5x5 mm) Na sacom koši nesmie byť poistka proti rozpojeniu.
KLASICKÁ KATEGÓRIA a VTERÁNI
motorová striekačka
PPS-12 (v.č. motora začínajúce číslom *4,*7,*8)
bez viditeľných úprav
a ovládanie plynu na mieste určenom výrobcom – klasická kategória a motorová striekačka
PPS-8
bez viditeľných úprav – kategória veteráni
2ks savíc ø 110 mm, dĺžka 2,5m, min. 2,5 neprerušovaného závitu. Začiatok závitu na šróbení
savica-kôš, nesmie byť ďalej ako 25 mm od začiatku savice a celková dĺžka koncovky od
límca po koniec savice nesmie byť viac ako 40 mm.
1ks rozdeľovač s funkčnými ventilmi, 2ks hadíc „B-75“ (dĺžka 20m±1m, plošná šírka
113mm), 4ks hadíc „C-52“(dĺžka 20m±1m, plošná šírka 79mm), 2ks prúdnic (hubica s
priemerom
12,5mm±0,1mm)), 2ks kľúč na savice,
1ks sací kôš s funkčnou klapkou ovládanou z vonkajšej strany koša a musí mať krycie sito s
veľkosťou oka max 25 mm
2
t.j. (5x5 mm) Na sacom koši nesmie byť použitá poistka proti
rozpojeniu.
Vykonanie HÚ:
-
Klasická kategória sa vykoná podľa „Súťažného poriadku DPO z 1.1.2008“
- Súťažná kategória sa vykoná podľa pravidiel SMHL - zákl. predpis č. 7/2016
Diskvalifikácia:
- ak sací kôš nebol pred ponorením, alebo po vytiahnutí z nádrže naskrutkovaný
- došlo k dotyku s nástrekovou čiarou (nástr. čiara je nedotknuteľná pred aj pri nástreku)
- ak pretekár nedokončil v predpísanom výstroji
- ak savice neboli do konca pokusu zošróbované
- ak družstvo použilo nepovolené náradie
- za nešportové správanie
Rovnosť časov:
v prípade rovnosti časov na prvých troch miestach rozhodne opakovanie HÚ.
Víťaz
15.
ročníka
obdrží putovný pohár a
7. ročníka
Memoriálu stáva sa tak jeho držiteľom do
nasledujúcej pohárovej súťaže. Putovný pohár je stále majetkom mesta Trenčín a držiteľ je povinný pohár
vrátiť najneskôr v deň konania ďalšieho ročníka v nepoškodenom stave. V prípade straty uhradí príslušný
DHZ cenu pohára Mestskému úradu v Trenčíne a DHZ Záblatie.
Na vašu účasť a športové výkony sa tešia usporiadatelia súťaže. Po skončení súťaže sa vo
večerných hodinách bude konať tanečná zábava so skupinou AMAZON, všetkých srdečne pozývame.
Informácie:
Jaroslav Michlík: 0902 300 915
e-mail:
hasici@hasicizablatie.sk
Rezervácia na našej stránke:
www.hasicizablatie.sk