Monthly Archives: február 2016

DHZ Záblatie Vás pozýva dňa 6.2.2016 o 18.00 na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku v Záblatí.

Program:

1.Zahájenie rokovania

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie

3.Správa o činnosti za uplynulé obdobie

4.Správa o hospodárení DHZ

5.Správa revíznej komisie

6.Diskusia

7.Plán hlavných úloh na nastávajúce obdobie

8.Prijatie uznesenia z VČS DHZ

9.Záver rokovania