História

Na začiatok treba uviesť, že sa nejedná o pokus napísania knihy, alebo niečo podobné. Je to pokus zozbierať fakty, ktoré súvisia s históriou Dobrovoľných hasičov v obci Záblatie. Preto celé toto písanie začnem citátom, ktorý som našiel v kronike obci Záblatie :

historia1

Čo dávate hasičstvu – dávate sebe na ochranu svojho majetku!

V roku 1926 bol založený spoločný hasičský zbor pre celý notariát Istebník, do ktorého pôsobnosti patrili obce : Orechové, Istebník, Zlatovce a Záblatie. Ten sa však zanedlho rozpadol, preto sa obce rozhodli založiť si obecné hasičské zbory.

A tak sa v roku 1927 v obci Záblatie vybudovalo provizórne hasičské skladište a dvojkolesová ručná striekačka sa prerobila na štvorkolesovú.

V roku 1928 si zbor s pomocou obce zadovážil vychádzkové a pracovné uniformy. Prvým veliteľom hasičov v Záblatí bol Vojtech Volkmer, ktorý pracoval na statku Jozefa Polyaka ako ovocinár a záhradník. Pri založení mal zbor 18 členov. Nepodarilo sa zistiť menný zoznam členov hasičského zboru pri založení, ale aspoň niekoľko mien : Vojtech Volkmer, František Pytlík, Jozef Kútny, Ondrej Čakloš, Ján Jarábek, Jozef Jarábek, Ján Hrnčár, Ján Mičo, Jozef Havier.

Ďalším medzníkom bol rok 1930 kedy bol za veliteľa zvolený Štefan Horváth, ktorý pracoval ako učiteľ a správca ľudovej školy v Záblatí. Ten sa zaslúžil o rozvoj dobrovoľných hasičov v našej obci. Neskôr pán Horváth bol zvolený do okresných štruktúr dobrovoľných hasičov v Trenčíne ako tajomník.

Štefan Horváth Vojtech Volkmer

V roku 1933 bolo pri príležitosti 5 ročného jubilea založenia hasičského zboru technické cvičenie na ktorom sa zúčastnilo 150 hasičov.

V rokoch 1934 až 1935 v spolupráci obce a dobrovoľných hasičov boli vybudované dve studne určené výhradne na požiar. Pravdepodobne sa jedná o studňu v miestnej časti Rybáre a druhá v blízkosti požiarnej zbrojnice pri dome, v ktorom býval pán Štefan Trepáč.

Z roku 1934 je prvá písomná zmienka o zložení výboru hasičského zboru. Počet členov bol 30 a výbor pracoval v tomto zložení : veliteľ – Štefan Horváth, n. veliteľ – Ondrej Čakloš, tajomník – Ján Jarábek, pokladník – Ján Hrnčár, dozorný majetku – Jozef Jarábek, revízori – Ján Mičo, Jozef Havier.

13.06.1937 bola oslava 10 výročia založenia dobrovoľných hasičov v obci Záblatie. Pri tejto príležitosti bol nástup hasičov pred novopostaveným hasičským skladišťom, odkiaľ sa za sprievodu hudby presunuli na slávnostnú sv. omšu do miestneho kostola. Po slávnostnej sv. omši bola posviacka nového skladišťa ( dnešnej zbrojnice ), posviacka novej striekačky a posviacka sochy sv. Floriána, ktorá bola umiestnená vo zvonici nachádzajúcej sa pred zbrojnicou. Nepodarilo sa zistiť kde táto socha skončila, ale je možné že bola umiestnená do miestneho kostola na bočný oltár počas 2.svetovej vojny ( tam sa nachádza socha sv. Floriána, ale nie sú záznamy o tom od kedy je tam táto socha ani pri akej príležitosti tam bola osadená ). Zaslúžilým členom zboru boli udelené medaily za príkladnú činnosť. Medaily dostali : Ján Jarábek, Ján Mičo ml., Jozef Bohuš, Ján Lehocký, Ondrej Čakloš, Ján Havier a prvý veliteľ Vojtech Volkmer.

Nástup pred udeľovaním medaily Nástup pred sv. omšou

Nástup pred sv. omšou                                                Nástup pred udeľovaním medaily

história 4.1 história 4.2

V lete v roku 1938 bol Štefan Horváth ako učiteľ preložený do obce v politickom okrese Piešťany ( nie je známy názov obce ) a na jeho miesto boli uvedený dočasný velitelia Jozef Kútny a záhradník František Pytlík.

František Pytlík František Pytlík

František Pytlík

Na tri krále roku 1939 bol za veliteľa zvolený ten, kto dobrovoľný hasičský zbor v obci Záblatie zakladal – Vojtech Volkmer. Podľa dostupných prameňov bol Vojtech Volkmer veliteľom hasičov v našej obci až do skončenia 2.svetovej vojny. Do skončenia 2.svetovej vojny našťastie v našej obci nebol žiadny veľký požiar, pri ktorom by musel hasičský zbor zasahovať. Taktiež nie je zaznamenaná žiadna povodeň ani víchrica.

Po skončení druhej svetovej vojny bol veliteľom hasičov v Záblatí Pavol Blažej. Nie je známe ako dlho, ale v roku 1975 už figuruje ako predseda hasičského zboru Karol Bulko.

Pavol Blažej

Pavol Blažej

Po skončení druhej svetovej vojny sú pramene na činnosť hasičov v Záblatí skúpe. Hasičský zbor vykonával hlavne preventívnu činnosť, to znamená kontrola komínov a preventívne hliadky v období žatvy. Jednou zo spoločenských akcií pre obec bol sviatok Božieho tela a krvi, kedy hasiči pomáhali s procesiou po obci. Taktiež hasičský zbor držal stráž Božieho hrobu vo Veľkonočnom období.

história 7.1 história 7.2

história 8.2 história 8.1

história 9
Zbor začiatkom 60 rokov - horný rad zľava : Jozef Fraňo, Štefan Ilkyv, Jozef Zajac, Štefan Šišovský, Ján Zajac, Ján Zaťko, Ondrej Hrnčár, Pavol Blažej, Štefan Fraňo, Jaroslav Šulek. Dolný rad zľava : Ondrej Fraňo, Jozef Šišovský, Štefan Havier, Ján Kotras, Štefan Gálik, Jozef Hanuliak, Ján Oravec

V roku 1979 získal náš hasičský zbor prvé významné umiestnenie na hasičskej súťaži. V Opatovej nad Váhom sa podľa zdrojov v silnej konkurencii umiestnili hasiči zo Záblatia na vynikajúcom 3. mieste.

história 10

Horný rad – Juraj Tilesch, Jaroslav Čakloš st., Pavol Vaňo, František Lorenc, Jozef Slováček, Milan Michlík, dolný rad – Ján Minárik, Alexander Baky, Rudolf Magal

V roku 1982 opäť v Opatovej nad Váhom sa náš zbor umiestnil na v tej dobe nádhernom 5. mieste. Ako predseda figuruje Karol Bulko a zbor mal 23 členov.

V roku 1984 je zapísaný ako predseda Milan Michlík a veliteľ Pavol Vaňo.

história 11.png

Pavol Vaňo

Koncom 80 rokov nastupuje nová silná generácia dobrovoľných hasičov. Mená ako Peter Panák, Jaroslav Krasňan, Jozef Bachorík, Jaroslav Čakloš, Ján Straka, Peter Straka, Miroslav Minárik a mnoho ďalších majú svoje miesto v zbore ešte dnes. Bolo to neľahké obdobie, pretože v tých časoch bola tendencia okresného výboru dehonestovať dobrovoľné zbory v Trenčíne. Načo sú nám dobrovoľníci, keď Trenčín má svojich profesionálov, ktorý dokážu zvládnuť všetko. Preto bola pre OV DHZ výzbroj a výstroj pre náš hasičský zbor až druhoradá a možno aj treťoradá. Našťastie čas ukázal aké to boli unáhlené rozhodnutia. Za to, že náš zbor nezanikol, ale funguje dodnes patrí veľká vďaka práve hasičom z tohto obdobia.

história 12

Previerka pripravenosti v Melčiciach-Lieskovom začiatkom 90-tych rokov.

Horný rad - Peter Panák, Ján Straka, Miroslav Minárik, Jaroslav Čakloš ml., Jozef Brlej, Peter Straka, Andej Panák, dolný rad - Milan Michlík ml., Jozef Bachorík, Miroslav Bohuš, Mirka Panáková, Ján Panák

Omladilo sa v hasičskom zbore, starí doslúžili a nahradili ich mladý. Zmenili sa uniformy, zmenila sa technika, ale chuť a zápal pre vec dobra zostal. Ostala stará zbrojnica, pred ňou zvonica a stará lipa. Tá lipa, ktorá zažila všetky generácie hasičov v Záblatí ( na fotografii zo slávnostnej posviacky hasičskej zbrojnice je zrejmé, že lipa stojí už niekoľko liet ).

Dobrovoľný hasičský zbor v Záblatí bol znovu obnovený 17. 8. 1998. DHZ v Záblatí absolvoval niekoľko tréningov požiarneho útoku.  Vďaka veľkému záujmu o tento šport sa v tréningoch pokračovalo. Dňa 29. 8. 1998 sa DHZ Záblatie zúčastnil 2. Ročníka súťaže v hasičskom útoku o „Putovný pohár prednostky OU Trenčín“. Súťaž sa konala v Chocholnej. Čas nebol dôležitý, dôležitá bola ochota začať budovať novú éru hasičov v Záblatí.

Významný krok pre DHZ Záblatia sa uskutočnil dňa 26. 2 1999. V tento deň bolo zahájené 1.VVZ, ktorého súčasťou bola i voľba predsedu a výboru DHZ. Prvým predsedom zboru sa stal jednohlasne zvolený Jozef Zajac, ktorý sa stal zároveň veliteľom DHZ. Zvolený výbor obsahoval týchto členov : predseda – Jozef Zajac, podpredseda – Jozef Bachorík, tajomník – Ivan Hájek, pokladník – Ľubomír Hlavatý, organizačný referent – Vladimír Vražda.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *